รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-MATH
สถานที่เรียน : 232
1.นางกรกนก ทองจีน
2.นางอรพิณ ปิ่นสุวรรณ
- - 40 40
2 Automation & Wireless System
สถานที่เรียน : 342
หมายเหตุ : สำหรับ ม.4/1-4/4 และ ม.5/1-5/4)
1.นายกิตติพงษ์ น้ำจันทร์
- - - 30 27
3 Board Game Again
สถานที่เรียน : ศิลปะ 1
หมายเหตุ : มีชุดBoard ด้วยก็ดี
1.นายดาราพงศ์ เหมรัตนธร
30 26
4 Board Game Club
สถานที่เรียน : ห้องสมุดดิจิตอล
หมายเหตุ : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-5
1.นางปัทมา กษิณศรี
- 30 33
5 Cosmetics science
สถานที่เรียน : 311
หมายเหตุ : ม.6/1
1.นางสาวศิรินภา วัฒนะโชติ
- - - - - 30 27
6 Daily Crossword
สถานที่เรียน : 345
1.นางสาวประภาพร แสงมอญ
2.นางสาวอรวี ลาภธนวิรุฬห์
40 38
7 Design and DIY 1
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวนงฐมน แตงทองคำ
- - 30 32
8 e-sport
สถานที่เรียน : com 2
หมายเหตุ : นักเรียนที่เล่นเกมส์ s-sport
1.นายศิริพัฒน์ กุลสิริวลี
30 32
9 English Acquisitions Through Board Game
สถานที่เรียน : 355
หมายเหตุ : เฉพาะ 5/11
1.นางสาวภัทรกันย์ แสนศรีระ
2.นางสาวสวรรยา ดีประเสริฐ
3.นางสาวโอบเอื้อ ศรีศุภวินิจ
- - - - - 36 26
10 English is Fun
สถานที่เรียน : 522
1.นางสาวรัศมิ์กุล อุดมพรปวีณ์
2.นางสาววิภาวัลย์ แก้ววชิราภรณ์
40 40
11 English Speaking Club
สถานที่เรียน : 354
หมายเหตุ : เปิดรับเฉพาะ ห้อง 4/11
1.นางสาวปยุดา ภู่พงษ์
2.นางสาวอุรัสยา ตาระเกตุ
- - - - - 35 30
12 English Theatre Activities
สถานที่เรียน : 521
หมายเหตุ : 6/11 และนักเรียนชั้น ม.1-6
1.นางสาวรุ่งกรานต์ บรรดาศักดิ์
2.นางสาวอาทิตยา กรีเดช
45 46
13 Horoscope เผยไต๋การดูดวง
สถานที่เรียน : 242
หมายเหตุ : นักเรียนที่มั่นใจในการดูดวงมากเกินไป / นักเรียนที่ต้องการหาความแม่นยำในการดูดวง
1.ฐิติพันธุ์ บัวเจริญ
2.นางสาวศศิยานันท์ วงศ์วโรดม
50 52
14 HSK For You
สถานที่เรียน : จีน 2
หมายเหตุ : นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน
1.นางสาวนุชจรีย์ สีแก้ว
2.นางสาวสุชาดา ทรัพย์พลอย
- - - 50 18
15 Interact
สถานที่เรียน : 144
1.นางสาวจุฑามาศ รักความสุข
- - - 30 14
16 Investment journey
สถานที่เรียน : 352
1.นายจักรี ชัยชนะทรัพย์
- - - 30 28
17 MPS Young Pilot
สถานที่เรียน : 331
หมายเหตุ : สำหรับคนที่มีความสนใจ วิศวกรรมอากาศยาน จะดีมาก
1.นายฮาวารีย์ มะเตฮะ
25 24
18 RECREATION CAMP “ค่ายนันทนาการ”
สถานที่เรียน : 221
หมายเหตุ : 1. ชอบในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 2. สุขภาพร่างกายแข็งแรง 3. ลุยๆ กินง่าย อยู่ง่าย
1.นางสาววราภรณ์ แก้วอาสา
2.นายอดิศักดิ์ เผียงสูงเนิน
- - - 35 39
19 SAVE MPS (อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
สถานที่เรียน : 347ต
หมายเหตุ : พร้อมทำงานและสานต่อด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1.นางสาวญาดา นิลประดิษฐ์
2.นายบุญรัตน์ จันทร
- - - 40 28
20 Sci For Fun
สถานที่เรียน : 337ต
1.นายรณชัย กลิ่นกล้า
- - - 35 35
21 Science for life
สถานที่เรียน : 337น
หมายเหตุ : ตามความสนใจ
1.นางแกมแพร มณเฑียรรัตน์
2.นายสหยศ วงศ์ษา
- - - 40 36
22 การนำเสนอแบบ visual thinking (พิธีกรโรงเรียน)
สถานที่เรียน : 246
1.นายปัณณ์พัฒน์ ชฎาจิราพัชร
30 28
23 ก้าวแรกสู่สอวน.คอม
สถานที่เรียน : com 3
หมายเหตุ : ม.1-5
1.นางสาวสุภาดา ศิริขจร
2.นางสาวอุบล ตะสนท์
- 30 29
24 เกมวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : 333
1.นางนิตยา เบ้าทอง
- - - - - 30 30
25 คณิตคิดไม่ออก
สถานที่เรียน : 222
1.นายสุทธิพันธ์ สิงห์เงา
- - - 40 35
26 คณิตศาสตร์การเงิน 1
สถานที่เรียน : 136
หมายเหตุ : นักเรียนที่มีความรู้เรื่องลำดับ-อนุกรม เท่านั้น!!!!! (5/1-5/4, 6/1-6/4)
1.นางสาวนลินมาศ กรุณา
2.นายจิรายุ อนุฤทธิ์
- - - - 35 14
27 จิตอาสาพยาบาล
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
หมายเหตุ : มีใจรักในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
1.นางสาวจิรนันท์ ไตรทิพยากร
2.นางสาวฐานิดา พิชัยอุดมพร
30 33
28 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ดนตรีไทย 1
หมายเหตุ : นักเรียนชั้น ม.1- ม.3 ที่มีความสนใจการฝึกปฏิบัติดนตรีไทยและมีเวลาว่างหลังเลิกเรียนมาฝึกเพิ่มเติม
1.นางสาวทิพาภรณ์ ศรประสิทธิ์
2.นางสาวปิยนันท์ ศรีวัฒนวงศ์
- - - 50 50
29 ดนตรีสากล
สถานที่เรียน : ดนตรีสากล
หมายเหตุ : นักเรียนที่มีความสนใจด้านดนตรี มีวินัย
1.นายนพ ประดับค่าย
40 40
30 ดาราศาสตร์
สถานที่เรียน : 224
1.นางสาวศรัญญาภรณ์ สวยวิเศษ
2.นายปรุงศักดิ์ นาแพง
40 39
31 ดาว tiktok
สถานที่เรียน : ดาดฟ้าญี่ปุ่น
หมายเหตุ : มีโทรศัพท์สมาทโฟน
1.นางสาวสุชาดา มีศิลป์
25 28
32 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : ธนาคารโรงเรียน
1.นางณัฐมณฑ์ รัตนดุลยาพันธุ์
2.นางสาวอังคณา พยุงธรรม
30 32
33 นาฏศิลป์ถิ่นบางรัก
สถานที่เรียน : 741
หมายเหตุ : มีความรู้ความสามารถด้านการแสดง
1.นางแพรทิพย์ คล้ายเจริญสุข
2.นายอภิชาต ลือพันธ์
40 36
34 เนตรนารีกองร้อยพิเศษ
สถานที่เรียน : ลานหน้าอาคาร
หมายเหตุ : มีความสนใจในกิจการลูกเสือเนตรนารี พร้อมที่จะเรียนรู้ปรับตัว อดทน เหน็ดเหนื่อย
1.นายธรัตน์ บัลลังค์โพธิ์
2.นายเอนก พรหมชนะ
50 35
35 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : สนามหลัง
หมายเหตุ : นักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนเท่านั้น
1.นางสาวศิริพร ผุดผ่อง
2.นายคุณากร ทองวิจิตร
30 20
36 ประชาสัมพันธ์ (MPS PR)
สถานที่เรียน : 126
หมายเหตุ : -นักเรียนที่มีจิตอาสา และนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาคณะนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/หรือคณะที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์
1.นางสาววรรณวลี เจนเจนประเสริฐ
2.นางสาวอัญชนา จรตระการ
60 68
37 ประดิษฐ์สวยด้วยมือเรา
สถานที่เรียน : 532
- 30 30
38 ปักครอสติสคริสตัล
สถานที่เรียน : 531
1.นางวรางค์ภรณ์ พรหมชูวงศ์
- - - 30 28
39 เพื่อนที่ปรึกษา (youth counselor)
สถานที่เรียน : 225
หมายเหตุ : 1. นักเรียนที่ต้องการปรับบุคลิกภาพของตนเอง, 2. นักเรียนที่สนใจศึกษาหาความรู้ด้านจิตวิทยา
1.นางสาวจุลเกศ ประจง
2.นายสุรเชษฐ์ อ่อนนิ่ม
50 49
40 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
สถานที่เรียน : ึ722
1.นายวัชระ นาราศรี
30 30
41 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
สถานที่เรียน : ดาดฟ้าฝรั้งเศส
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส
1.นางสาวบุรฉัตร เปี่ยมสง่ากุล
- - - 25 27
42 มหาฯสาร
สถานที่เรียน : com 1
หมายเหตุ : - มีความสามารถและศักยภาพในการใช้โปรแกรมการออกแบบ เช่น canva photoshop ในเบื้องต้นมาก่อน
1.นางสาวจิระประภา เลิศพิภพเมธา
2.นางสาวทรรศภรณ์ ยอดระบำ
- - 40 39
43 แม่ค้าวัยใส ใส่ใจเติมบุญ
สถานที่เรียน : 142
หมายเหตุ : รักการขาย และมีจิตสาธารณะ
1.นายประเทือง รัตรองใต้
30 31
44 ร้อง เล่น เต้นระบำ
สถานที่เรียน : สิริพฤฒา
หมายเหตุ : มีพื้นฐานการเต้น การร้อง และการพูด และผ่านการคัดเลือกแล้วเรียบร้อยแล้ว
1.นางพัชรี แสงบุญ
70 66
45 รักษาดินแดน
สถานที่เรียน : 723
หมายเหตุ : นักเรียนที่สนใจเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และ นศท.ปี2,3 และนักเรียนที่มีจิตอาสา
1.นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนา เผือกคำ
- - - 50 28
46 เรียนรู้ชีวิตกับชีววิทยา
สถานที่เรียน : 226
หมายเหตุ : นักเรียนม. 6 สายวิทย์-คณิต
1.นางสาวพุฒิภาสิณี ภาฑากุล
- - - - - 25 14
47 เรียนรู้ดูหนัง(สะท้อนชีวิต)​
สถานที่เรียน : 141
1.นางสาวพรกมล จันทรีย์
2.นางสาวสุภัทรา บุญดี
3.ว่าที่ร้อยตรีสุกฤษฎิ์ จันทร์เจริญ
60 62
48 วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : สนามหน้า
1.นางสาวพรรณปพร บุตรรักษ์
2.นายวัชรา จันลา
- - - 40 41
49 วัฒนธรรมภาษาจีน
สถานที่เรียน : จีน1
1.นางสาวคณัญญา ชูชื่น
2.นางสาวภัสวีร์ ทองดี
40 41
50 วาดภาพการ์ตูน
สถานที่เรียน : 234
หมายเหตุ : มีความสนใจในการวาดภาพการ์ตูน
1.นางสาวพวงเพ็ญ สิงห์โตทอง
30 44
51 สภานักเรียน มพ.
สถานที่เรียน : ห้องกรรมการนร.
หมายเหตุ : เฉพาะ กรรมการนร.เท่านั้น
1.นางสาวณัฐวรรณ เกิดจั่น
- - - 30 0
52 สรภัญญะ
สถานที่เรียน : 241
1.นางสาวณปภัช ประเทือง
- - - 40 28
53 สวย ใส สมวัย
สถานที่เรียน : โรงยิม
หมายเหตุ : สมาชิกชุมนุมเดิม และ นร ที่สนใจการดูแลสุขภาพ
1.นางจิตต์สุดา คงนคร
2.นายวรวัฒน์ ธีระตระกูล
40 39
54 สำรวจโลก
สถานที่เรียน : ห้องจริยธรรม
1.นางสาวเบญจวรรณ หฤทัยสิริรัตน์
2.นางสาวรัตนาวดี ทองปาน
3.นายเจษฎา นุมัติ
- - - 40 36
55 หมอภาษา
สถานที่เรียน : สารานุกรม
1.นางสาวปัทมพร แย้มสุข
2.นางสาววัชรมน เจริญผล
30 32
56 หมากรุกไทย
สถานที่เรียน : 143
1.นางสาวเหมือนปรารถนา พันธ์บัวหลวง
- - - 30 30
57 หมากล้อม
สถานที่เรียน : 231
1.นางสาวณัฎฐา ศรีรอด
2.นางสาวศศิกร สงขาว
3.นายณัฐพล กาละดี
45 44
58 อะไรๆก็จีน
สถานที่เรียน : 244
1.นางสาวปภาวรินทร์ กิตติอมรพงศ์
30 27
59 อักษรวิจิตร (calligraphy)
สถานที่เรียน : ศิลปะ 2
1.นางสาวธัญลักษณ์ สุขประกอบ
2.นายปริญญา หอระตะ
40 37