รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 ART NEW ERA (semi)
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ1
หมายเหตุ : พร้อมออกเดินทางในวันเสาร์-อาทิตย์บางสัปดาห์
1.นายดาราพงศ์ เหมรัตนธร
- - - 35 17
2 Automation - Wireless System
สถานที่เรียน : 347ต
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียน ม.4/1 - ม.4/4 เเละ ม.5/1 - 5/4
1.นางแพรทิพย์ คล้ายเจริญสุข
2.นายกิตติพงษ์ น้ำจันทร์
- - - - 35 8
3 Biology of life.
สถานที่เรียน : 226
หมายเหตุ : นักเรียนชั้นม.6 สายวิทย์-คณิต
1.นางสาวพุฒิภาสิณี ภาฑากุล
- - - - - 35 18
4 Cafe Board Game
สถานที่เรียน : ห้องสมุดดิจิตอล
หมายเหตุ : มีใจรักในการเล่นบอร์ดเกม
1.นางปัทมา กษิณศรี
30 28
5 Chinese level
สถานที่เรียน : จีน 2
หมายเหตุ : นร.เฉพาะแผนจีนเท่านั้น
1.นางสาวนุชจรีย์ สีแก้ว
2.นางสาวสุชาดา ทรัพย์พลอย
- - - 45 11
6 Daily Crossword Game
สถานที่เรียน : 345
1.นางสาวประภาพร แสงมอญ
2.นางสาวอรวี ลาภธนวิรุฬห์
50 50
7 Design and DIY Club
สถานที่เรียน : ห้องสมุดใหญ่
1.นางสาวนงฐมน แตงทองคำ
30 30
8 e-sport
สถานที่เรียน : 241
1.นายศิริพัฒน์ กุลสิริวลี
2.ว่าที่ร้อยตรีสุกฤษฎิ์ จันทร์เจริญ
45 45
9 English Speaking Club
สถานที่เรียน : 234
1.นางสาวรัศมิ์กุล อุดมพรปวีณ์
2.นางสาวอาทิตยา กรีเดช
45 45
10 Engtertrainment Club
สถานที่เรียน : 354
1.นางสาวภัทรกันย์ แสนศรีระ
2.นางสาวรุ่งกรานต์ บรรดาศักดิ์
45 46
11 Everthing of china
สถานที่เรียน : 121
หมายเหตุ : มีความสนใจในศิลปวัฒนธรรมประเทศจีน
1.นางสาวปภาวรินทร์ กิตติอมรพงศ์
35 34
12 Have Fun with Pictorial Writing
สถานที่เรียน : 246
1.นางสาวปยุดา ภู่พงษ์
2.นางสาววิภาวัลย์ แก้ววชิราภรณ์
50 29
13 IEP Creator
สถานที่เรียน : 355
1.นางสาวสวรรยา ดีประเสริฐ
2.นางสาวอัญชนา จรตระการ
50 37
14 Inventor
สถานที่เรียน : 337ต
หมายเหตุ : 4/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ ม.4 แผนวิทย์-คณิตฯ
1.นายรณชัย กลิ่นกล้า
- - - - - 30 27
15 Math Card Games 1
สถานที่เรียน : 135
1.นายจิรายุ อนุฤทธิ์
2.นายณัฐพล กาละดี
- - - 45 27
16 Math detective (สืบจากคลิปและซีรีส์)
สถานที่เรียน : 133
1.นางกรกนก ทองจีน
2.นางอรพิณ ปิ่นสุวรรณ
- - 45 46
17 Miss MPS
สถานที่เรียน : 741
หมายเหตุ : นักเรียนที่สนใจการเดินแบบ สายประกวด พัฒนาทักษะการแต่งหน้า แต่งตัว
1.นางนิตยา เบ้าทอง
2.นางสาวศิรินภา วัฒนะโชติ
3.นายอภิชาต ลือพันธ์
20 20
18 MPS Young Pilot
สถานที่เรียน : 331
หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนที่สนใจเครื่ิ่องบิน เครื่องร่อน และ มีเวลาซ้อม
1.นางสาวญาดา นิลประดิษฐ์
2.นายฮาวารีย์ มะเตฮะ
35 9
19 Once Upon a Time
สถานที่เรียน : 224
หมายเหตุ : นักเรียนที่สนใจพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านการเล่านิทาน
1.นางสาวอุรัสยา ตาระเกตุ
2.นางสาวโอบเอื้อ ศรีศุภวินิจ
40 40
20 Recreation Camp ค่ายนันทนาการ
สถานที่เรียน : 221
1.นางสาววราภรณ์ แก้วอาสา
2.นายอดิศักดิ์ เผียงสูงเนิน
- - - 30 23
21 Save MPS
สถานที่เรียน : 344
หมายเหตุ : เป็นนักเรียนที่มีจิตใจชื่นชอบด้านสิ่งแวดล้อม
1.นายบุญรัตน์ จันทร
30 29
22 Science for life
สถานที่เรียน : 337น
หมายเหตุ : สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์รอบตัวโดยเฉพาะด้านอาหารและสุขภาพ
1.นางแกมแพร มณเฑียรรัตน์
2.นางสาวพวงเพ็ญ สิงห์โตทอง
- - - 45 18
23 SOC CLUB
สถานที่เรียน : 141
หมายเหตุ : มีความรักในวิชาสังคมศึกษา สนใจในกิจกรรมส่วนรวม ชอบช่วยเหลือ มีจิตอาสา
1.นางสาวพรกมล จันทรีย์
2.นางสาวสุภัทรา บุญดี
50 22
24 กองร้อยพิเศษ
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 7
หมายเหตุ : มีความสนใจ ทักษะกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
1.นายธรัตน์ บัลลังค์โพธิ์
2.นายประเทือง รัตรองใต้
45 31
25 ก้าวแรกสู่ สอวน. คอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : คอม 3
หมายเหตุ : เกรดคณิตรวม 2.00 ขึ้นไป ชื่นชอบการเรียนคณิตและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.นางสาวสุภาดา ศิริขจร
2.นางสาวอุบล ตะสนท์
- 40 16
26 คณิตคิดไม่ออก
สถานที่เรียน : 222
1.นายสุทธิพันธ์ สิงห์เงา
- - - 35 35
27 คนรักหนัง
สถานที่เรียน : คอม 1
1.นายศุภวิชญ์ บาลลา
45 45
28 คนโสด (โสตทัศนศึกษา)
สถานที่เรียน : ห้องโสตทัศนศึกษา
หมายเหตุ : มีสามารถใช้กล้องถ่ายรูปเบื้องต้น การถ่ายรูป วีดิโอ และมีใจรักในงานบริการ
1.นายเอนก พรหมชนะ
35 34
29 งานไทยสู่อาชีพ
สถานที่เรียน : 521
หมายเหตุ : มีใจรักในงานคหกรรม
1.นางสาวนีรัมพร ดะใน
2.นางสาวแพรพรรณ พระมา
45 45
30 จิตอาสาพยาบาล
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1.นางสาวจิรนันท์ ไตรทิพยากร
2.นางสาวฐานิดา พิชัยอุดมพร
45 46
31 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ดนตรีไทย 1
หมายเหตุ : มีความสนใจจริง หรือมีพื้นฐาน​ในการปฏิบัติดนตรีมาบ้าง และสามารถหาเวลามาฝึกซ้อมนอกเวลาเรียนเพิ่มเติม
1.นางสาวทิพาภรณ์ ศรประสิทธิ์
2.นางสาวปิยนันท์ ศรีวัฒนวงศ์
- - - 45 45
32 ดนตรีสากล
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
หมายเหตุ : เป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรี สามารถซ้อมดนตรีในช่วงเย็นได้
1.นายนพ ประดับค่าย
45 47
33 ดาราศาสตร์
สถานที่เรียน : 242
1.นางสาวศรัญญาภรณ์ สวยวิเศษ
2.นายปรุงศักดิ์ นาแพง
45 46
34 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : ธนาคารโรงเรียน
1.นางณัฐมณฑ์ รัตนดุลยาพันธุ์
2.นางสาวอังคณา พยุงธรรม
45 45
35 นักกฎหมายน้อย
สถานที่เรียน : 244
1.นางสาวเจนจิรา เสพิลา
2.นางสาวเบญจวรรณ หฤทัยสิริรัตน์
- - - 45 41
36 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
หมายเหตุ : มีพื้นฐาน หรือมีความสนใจทางด้านนาฏศิลป์ไทย
1.นางสาวฐิติรัตน์ สมงาม
35 35
37 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : สนามหลัง
หมายเหตุ : นักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนเท่านั้น
1.นางสาวณัฐพร พรมบุตร
2.นายคุณากร ทองวิจิตร
9 10
38 ประชาสัมพันธ์ MPS PR
สถานที่เรียน : 126
หมายเหตุ : นร.ต้องผ่านการสัมภาษณ์เข้าชุมนุมแล้วเท่านั้น
1.นางสาวจิระประภา เลิศพิภพเมธา
2.นางสาววรรณวลี เจนเจนประเสริฐ
45 45
39 พอร์ตปัง​ ฟังทางนี้
สถานที่เรียน : 144
หมายเหตุ : นร. ที่มีความตั้งใจจะส่ง​ portfolio เข้ามหาวิทยาลัย
1.นางสาวจุฑามาศ รักความสุข
- - - - - 35 31
40 เพื่อนที่ปรึกษา (YC)
สถานที่เรียน : 225
หมายเหตุ : พัฒนาทักษะการสื่อสาร ใช้ความสามารถทางจิตวิทยา สนใจด้านการให้คำปรึกษา
1.นางสาวจุลเกศ ประจง
2.นายสุรเชษฐ์ อ่อนนิ่ม
45 45
41 ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสอบวัดระดับ N5
สถานที่เรียน : ห้องดาดฟ้าญี่ปุ่น
หมายเหตุ : เฉพาะนร.แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น เท่านั้น
1.นางสาวสุชาดา มีศิลป์
- - - 35 28
42 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
สถานที่เรียน : 722
1.นายวัชระ นาราศรี
30 30
43 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
สถานที่เรียน : ดาดฟ้าฝรั่งเศส
หมายเหตุ : เฉพาะนร.แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น
1.นางสาวบุรฉัตร เปี่ยมสง่ากุล
- - - 30 27
44 มหาฯ สารและการถ่ายภาพ (MPS NEWS)
สถานที่เรียน : คอม 2
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนที่สนใจทำ Portfolio คณะนิเทศศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ และสายกราฟิก
1.นางสาวทรรศภรณ์ ยอดระบำ
2.นางสาววรรณวลี เจนเจนประเสริฐ
- - - 40 40
45 ร้องเล่นเต้นระบำ-MPS dancing and singing club
สถานที่เรียน : ห้องสิริพฤฒา
หมายเหตุ : มีความสามารถพิเศษด้านการเต้น/ การร้องเพลง /ความสนใจด้านการจัดการแสดงและผ่านการคัดเลือกแล้ว
1.นางพัชรี แสงบุญ
2.นายปัณณ์พัฒน์ ชฎาจิราพัชร
70 51
46 รักษาดินแดน
สถานที่เรียน : 723
หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาวิชาทหาร(ว่าที่ปี1 ใหม่ ปี2,3ทุกคน)
1.นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนา เผือกคำ
- - - 50 14
47 เรียนคำศัพท์ภาษาจีนจากซีรี่ย์
สถานที่เรียน : จีน1
1.นางสาวคณัญญา ชูชื่น
45 44
48 วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : สนามหลัง
1.นางสาวพรรณปพร บุตรรักษ์
2.นายวัชรา จันลา
45 46
49 ศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนตร์
สถานที่เรียน : 142
1.นายพัชระพงษ์ ชมภูพาทย์
- - - 30 22
50 สภานักเรียน
สถานที่เรียน : ห้องสภานักเรียน
หมายเหตุ : รักงานบริการ มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ
1.นางสาวณัฐวรรณ เกิดจั่น
2.นายเจษฎา นุมัติ
- - - 30 28
51 สมาธิพัฒนาปัญญา
สถานที่เรียน : ห้องสมใจใหญ๋
1.ฐิติพันธุ์ บัวเจริญ
- - - - 25 25
52 สวยใสสมวัย
สถานที่เรียน : ห้องยิม
หมายเหตุ : มีความสนใจนำออกกำลังกายตอนเช้า
1.นางจิตต์สุดา คงนคร
2.นายวรวัฒน์ ธีระตระกูล
45 42
53 หมอภาษา
สถานที่เรียน : ห้องสารานุกรม
1.นางสาวปัทมพร แย้มสุข
2.นางสาววัชรมน เจริญผล
30 30
54 หมากรุกไทย
สถานที่เรียน : 143
1.นางสาวณปภัช ประเทือง
- - - 45 31
55 หมากล้อม
สถานที่เรียน : 231
1.นางสาวชิยา ราชสุวรรณ
2.นางสาวธัญศวรรณ ปรีดาศักดิ์
3.นางสาวศศิกร สงขาว
45 44
56 ออมสินจากแผ่นเฟรม
สถานที่เรียน : 531
หมายเหตุ : นักเรียนเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ|อุปกรณ์
1.นางวรางค์ภรณ์ พรหมชูวงศ์
2.นางสาวศศิยานันท์ วงศ์วโรดม
35 22
57 อักษรวิจิตร (Calligraphy)
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ 2
1.นางสาวธัญลักษณ์ สุขประกอบ
2.นายปริญญา หอระตะ
45 45