รายชื่อวิชาเลือกเพิ่มเติมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 ง 20203 งานแกะสลัก
สถานที่เรียน : 511
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.2
1. นางสาววลัยลักษณ์ ยิ่งยงยุทธ
2.นางสาวธัศวรรณ์ ปรีดาศักดิ์
- - - - - 70 70
2 ง 20206 อาหารจานเดียวเพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียน : 511 นอก
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.3
1.นางสาวธัศวรรณ์ ปรีดาศักดิ์
2.นางสาวปนัดดา สุขยิ่ง
- - - - - 25 25
3 ง 20212 ถนอมอาหาร
สถานที่เรียน : 511 นอก
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.3
1. นางสาววลัยลักษณ์ ยิ่งยงยุทธ
- - - - - 50 51
4 ง 20214 งานปั้นจิ๋ว
สถานที่เรียน : 531
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.1
1. นางสาววลัยลักษณ์ ยิ่งยงยุทธ
2.นางวรางค์ภรณ์ พรหมชูวงศ์
3.นางสาวธัศวรรณ์ ปรีดาศักดิ์
- - - - - 50 51
5 ง 30209 ขนมไทย
สถานที่เรียน : 511
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.5
1. นางสาววลัยลักษณ์ ยิ่งยงยุทธ
2.นางสาวธัศวรรณ์ ปรีดาศักดิ์
3.นางสาวปนัดดา สุขยิ่ง
- - - - - 64 64
6 ง 30237 อาหารค็อกเทล
สถานที่เรียน : 511
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.4
1. นางสาววลัยลักษณ์ ยิ่งยงยุทธ
2.นางสาวธัศวรรณ์ ปรีดาศักดิ์
- - - - - 80 80
7 ญ 20203 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : 723
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.3
1.ว่าที่ รต. หญิงรัตนา เผือกคำ
- - - - - 25 25
8 ญ 30211 ภาษาญี่ปุ่นสู่โลกกว้าง 1
สถานที่เรียน : ดาดฟ้า (ญี่ปุ่น)
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.4 (กลุ่มการเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่สามารถเลือกได้)
1.นางสาวสุชาดา มีศิลป์
- - - - - 40 20
9 ญ 30212 ภาษาญี่ปุ่นสู่โลกกว้าง 2
สถานที่เรียน : 723
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.5 (กลุ่มการเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่สามารถเลือกได้)
1.ว่าที่ รต. หญิงรัตนา เผือกคำ
- - - - - 32 13
10 ฝ 20201 ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน
สถานที่เรียน : 721
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.1
1.นายฐิติพันธุ์ บัวเจริญ
- - - - - 25 28
11 ฝ 20202 หรรษาภาษฝรั่งเศส
สถานที่เรียน : 721
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.2
1.นายฐิติพันธุ์ บัวเจริญ
- - - - - 35 35
12 ฝ 20203 พูดจาภาษาฝรั่งเศส
สถานที่เรียน : ดาดฟ้า (ฝรั่งเศส)
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.3
1.นางสาวบุรฉัตร เปี่ยมสง่ากุล
- - - - - 25 24
13 พ 20201 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : ส (หลัง)
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.3
1.นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ
- - - - - 25 27
14 พ 20202 วอลเล่ย์บอล
สถานที่เรียน : ส.หลัง
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.2
1.นายวัชรา จันลา
- - - - - 35 38
15 พ 30215 แฮนด์บอล
สถานที่เรียน : ส.หลัง
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.5
1.นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ
- - - - - 32 33
16 ว 20206 ของเล่นวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : 332
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.1
1.นางแกมแพร มณเฑียรรัตน์
- - - - - 25 30
17 ศ 20201 งานศิลป์ถิ่นบางรัก
สถานที่เรียน : ศิลปะ 1
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.1
1.นายปริญญา หอระตะ
- - - - - 25 20
18 ศ 20202 พื้นฐานดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ดนตรี 1
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.1
1.นางสาวปิยนันท์ ศรีวัฒนวงศ์
- - - - - 25 25
19 ศ 20206 ทักษะนาฏศิลป์
สถานที่เรียน : 741
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.1
1.นางสาวกังสดาน สุทธิรัตน์
- - - - - 25 23
20 ศ 20208 สร้างสรรค์งานศิลป์
สถานที่เรียน : ศิลปะ 1
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.2
1.นางสาวธัญลักษณ์ สุขประกอบ
- - - - - 35 30
21 ศ 20209 ดนตรีไทยกับการแสดง
สถานที่เรียน : ดนตรี 1
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.2
1.นางสาวปิยนันท์ ศรีวัฒนวงศ์
- - - - - 35 8
22 ศ 20213 นาฏศิลป์พื้นเมือง
สถานที่เรียน : 741
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.2
1.นางสาวกังสดาน สุทธิรัตน์
- - - - - 35 16
23 ศ 20220 ระบำมาตรฐาน
สถานที่เรียน : 741
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.3
1.นางสาวกังสดาน สุทธิรัตน์
- - - - - 25 5
24 ศ 20229 วงดนตรีอคูสติก
สถานที่เรียน : ดนตรีสากล
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.3
1.นายนพ ประดับค่าย
- - - - - 25 20
25 ศ 20232 อังกะลุง
สถานที่เรียน : ดนตรี 1
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.3
1.นางสาวปิยนันท์ ศรีวัฒนวงศ์
- - - - - 25 7
26 ศ 20336 พิพิธภัณฑ์งานศิลป์
สถานที่เรียน : ศิลปะ 1
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.3
1.นายดาราพงศ์ เหมรัตนธร
- - - - - 25 25
27 ศ 30203 ออกแบบ
สถานที่เรียน : ศิลปะ 2
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.4
1.นางสาวธัญลักษณ์ สุขประกอบ
- - - - - 40 41
28 ศ 30206 ดนตรีสากลตามความถนัด
สถานที่เรียน : ดนตรีสากล
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.4
1.นายนพ ประดับค่าย
- - - - - 40 37
29 ศ 30209 ระบำไทย
สถานที่เรียน : 741
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.4
1.นางสาวกังสดาน สุทธิรัตน์
- - - - - 40 23
30 ศ 30226 นาฏศิลป์สากล
สถานที่เรียน : 741
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.5
1.นางสาวกังสดาน สุทธิรัตน์
- - - - - 32 8
31 ศ 30237 เครื่องจังหวะดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ดนตรี 1
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.5
1.นางสาวทิพาภรณ์ ศรประสิทธิ์
- - - - - 32 17
32 ศ 30249 ศิลปะภาพถ่าย
สถานที่เรียน : ศิลปะ 1
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.5
1.นายดาราพงศ์ เหมรัตนธร
- - - - - 32 32
33 ศ 30250 ภาพพิมพ์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ศิลปะ 2
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.5
1.นายปริญญา หอระตะ
- - - - - 32 32
34 ศ30233 สนุกกับกลองยาว
สถานที่เรียน : ดนตรี 2
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.4
1.นางสาวทิพาภรณ์ ศรประสิทธิ์
- - - - - 40 26
35 ศ30238 ดนตรีสากลตามสมัยนิยม
สถานที่เรียน : ดนตรีสากล
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.5
1.นายนพ ประดับค่าย
- - - - - 32 25