ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์เข้าสู่ระบบจัดการ นักเรียน
ให้นักเรียนระบุเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือรหัสที่ได้รับแจ้งจากงานกิจกรรมชุมนุม