การลงทะเบียนเลือกชุมนุม 1/2566

ลงทะเบียนออนไลน์เลือกกิจกรรมชุมนุม  26 พ.ค. 2566 เวลา 14.30 เป็นต้นไป 

ปิดระบบทะเบียนออนไลน์เลือกกิจกรรมชุมนุม 29 พ.ค. 2566 เวลา 12.00 น.

***ในการเลือกขุมนุม ขอให้นักเรียนเลือกเรียนตามที่นักเรียนตามความสนใจของนักเรียนจริงๆ***  ไม่แนะนำให้นักเรียนเลือกเรียนตามเพื่อน เพราะ การเรียนชุมนุมเป็นเสริมประสบการณ์เรียนให้กับตนเอง

ยินดีต้อนรับ นักเรียน ทุกท่าน สู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

ข้อแนะนำในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม 1/2566

 1. นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง โดยใช้เลขประจำตัวนักเรียนและเลขประจำตัวประชาชนในการเข้าระบบ โดยในครั้งแรกที่เข้าระบบ ให้ระบุเลขประจำตัวประชาชน เป็นเลข "0" 13 หลัก 
  ตัวอย่างเช่น
  เลขประจำตัวนักเรียน : 11111
  เลขประจำตัวประชาชน : 0000000000000

 2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนดำเนินการต่อไป (ชื่อ-นามสกุล, ระดับชั้น/ห้อง) หากไม่ถูกต้องกรุณาอย่ากดลงทะเบียนโดยเด็ดขาด และให้ติดต่องานกิจกรรมชุมนุม  เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง

 3. หากตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวถูกต้องแล้ว ยืนยันข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน เลขประจำตัวนักเรียน : 11111                                                                                                                                                                                                                                          เลขประจำตัวประชาชน : 0000000000000  เป็นเลข "0" 13 หลัก 

 4. นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมทางอินเทอร์เน็ตได้เพียง ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น เมื่อยืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนได้ ดังนั้น ขอให้นักเรียนพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจจริงๆ ก่อนทำการลงทะเบียน

 5. นักเรียนสามารถดูรายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้จากเมนู "รายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียน"

 6. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียน (เมนูพิมพ์ใบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม) เพื่อนำไปเป็นหลักฐานยืนยันกับครูที่ปรึกษาชุมนุม

 7. นักเรียนต้องลงทะเบียนภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินกำหนดจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ ครูจะเกลี่ยนร.ที่ไม่ลงตามช่วงเวลาไปที่ชุมนุมที่มีจำนวนสมาชิกว่างต่อไป

 8. การกระทำใดๆ ในระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมทางอินเทอร์เน็ต จะถือว่าเป็นการกระทำของนักเรียน ซึ่งไม่สามารถเรียกร้องขอแก้ไขข้อมูลในภายหลังได้

 9. สำหรับนักเรียนที่ไม่ลงทะเบียน ลงทะเบียนไม่ทัน หรือพบปัญหาการลงทะเบียน กรุณาติดต่อครูศรัญญาภรณ์ งานกิจกรรมชุมนุม ห้องกิจกรรมชุมนุม 223 (064-5199245)

การลงทะบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ 1/2565

ลงทะเบียนออนไลน์เลือกกิจกรรมชุมนุม  29 พ.ค. 2565 เวลา 8.00 - 18.00 น.

***ในการเลือกขุมนุม ขอให้นักเรียนเลือกเรียนตามที่นักเรียนตามความสนใจของนักเรียนจริงๆ***  ไม่แนะนำให้นักเรียนเลือกเรียนตามเพื่อน เพราะ การเรียนชุมนุมเป็นเสริมประสบการณ์เรียนให้กับตนเอง

ยินดีต้อนรับ นักเรียน ทุกท่าน สู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

ข้อแนะนำในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม 1/2565

 1. นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง โดยใช้เลขประจำตัวนักเรียนและเลขประจำตัวประชาชในการเข้าระบบ โดยในครั้งแรกที่เข้าระบบ ให้ระบุเลขประจำตัวประชาชน เป็นเลข "0" 13 หลัก 
  ตัวอย่างเช่น
  เลขประจำตัวนักเรียน : 11111
  เลขประจำตัวประชาชน : 0000000000000
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนดำเนินการต่อไป (ชื่อ-นามสกุล, ระดับชั้น/ห้อง) หากไม่ถูกต้องกรุณาอย่ากดลงทะเบียนโดยเด็ดขาด และให้ติดต่องานกิจกรรมชุมนุม  เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
 3. หากตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวถูกต้องแล้ว ยืนยันข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน เลขประจำตัวนักเรียน : 11111                                                                                                                                                                     เลขประจำตัวประชาชน : 0000000000000เป็นเลข "0" 13 หลัก 
 4. นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมทางอินเทอร์เน็ตได้เพียง ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น เมื่อยืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนได้ ดังนั้น ขอให้นักเรียนพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจจริงๆ ก่อนทำการลงทะเบียน
 5. นักเรียนสามารถดูรายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้จากเมนู "รายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียน"
 6. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียน (เมนูพิมพ์ใบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม) เพื่อนำไปเป็นหลักฐานยืนยันกับครูที่ปรึกษาชุมนุม
 7. นักเรียนต้องลงทะเบียนภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินกำหนดจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ ครูจะเกลี่ยนร.ที่ไม่ลงตามช่วงเวลาไปที่ชุมนุมที่มีจำนวนสมาชิกว่างต่อไป
 8. การกระทำใดๆ ในระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมทางอินเทอร์เน็ต จะถือว่าเป็นการกระทำของนักเรียน ซึ่งไม่สามารถเรียกร้องขอแก้ไขข้อมูลในภายหลังได้
 9. สำหรับนักเรียนที่ไม่ลงทะเบียน ลงทะเบียนไม่ทัน หรือพบปัญหาการลงทะเบียน กรุณาติดต่อครูศรัญญาภรณ์ งานกิจกรรมชุมนุม ห้องกิจกรรมชุมนุม 223 (089-1553180)
การลงทะเบียนเลือกชุมนุม 2/2564

ลงทะเบียนออนไลน์เลือกกิจกรรมชุมนุม  13 -14 พ.ย. 2564 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

ระบบจะปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 14 พ.ย. 2564  เวลา 18.00 น.

***ในการเลือกขุมนุม ขอให้นักเรียนเลือกเรียนตามที่นักเรียนตามความสนใจของนักเรียนจริงๆ***  ไม่แนะนำให้นักเรียนเลือกเรียนตามเพื่อน เพราะ การเรียนชุมนุมเป็นเสริมประสบการณ์เรียนให้กับตนเอง

ยินดีต้อนรับ นักเรียน ทุกท่าน สู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
ข้อแนะนำในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม 2/25ุ64

 1. ตรวจสอบชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่เมนู "รายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียน" เพื่อพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจก่อนลงทะเบียนชุมนุม
 2. การเข้าระบบลงทะเบียนกิจกรรม ให้นักเรียน คลิกที่เมนู "ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม"
 3. ในครั้งแรกที่เข้าระบบ ให้นักเรียน กรอกเลขประจำตัวนักเรียน และระบุเลขประจำตัวประชาชน เป็น เลข "0" 13 หลัก  
 4. หลังจากนั้น ระบบตรวจสอบข้อมูล กรอกเลขประจำตัวนักเรียน และระบุเลขประจำตัวประชาชน เป็น เลข "0" 13 หลัก พื่อยืนยันข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน
 5. เมื่อระบบทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าต่างให้นักเรียนทำการบันทึกข้อมูล
 6. คลิกที่ปุ่ม "ดำเนินการต่อไป" เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเลือกชุมนุม ต่อไป
 7. หากเคยปรับปรุงข้อมูลแล้ว สามารถกดปุ่ม "ดำเนินการต่อไป" เพื่อเลือกชุมนุมได้เลย
 8. นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมทางอินเทอร์เน็ตได้เพียง ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น เมื่อยืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนได้ ดังนั้น ขอให้นักเรียนพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจจริงๆ ก่อนทำการลงทะเบียน
 9. ถ้ามีนักเรียนมีปัญหาด้านการลงทะเบียนออนไลน์ ติดต่่อ ครูศรัญญาภรณ์ งานกิจกรรมชุมนุม ห้อง 223 (089-1553180)
 10. หมายเหตุ นักเรียนทุกคนต้องมีชุมนุมอยู่ มิฉะนั้น จะไม่ผ่านกิจกรรมชุมนุมและไม่จบการศึกษา
การลงทะเบียนเลือกชุมนุม 1/2564

ลงทะเบียนออนไลน์เลือกกิจกรรมชุมนุม  10 -12 มิ.ย. 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ระบบจะปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 12 มิ.ย. 2564  เวลา 12.00 น.

***ในการเลือกขุมนุม ขอให้นักเรียนเลือกเรียนตามที่นักเรียนตามความสนใจของนักเรียนจริงๆ***  ไม่แนะนำให้นักเรียนเลือกเรียนตามเพื่อน เพราะ การเรียนชุมนุมเป็นเสริมประสบการณ์เรียนให้กับตนเอง

ยินดีต้อนรับ นักเรียน ทุกท่าน สู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
ข้อแนะนำในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม 1/25ุ64

 1. ตรวจสอบชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่เมนู "รายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียน" เพื่อพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจก่อนลงทะเบียนชุมนุม
 2. การเข้าระบบลงทะเบียนกิจกรรม ให้นักเรียน คลิกที่เมนู "ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม"
 3. ในครั้งแรกที่เข้าระบบ ให้นักเรียน กรอกเลขประจำตัวนักเรียน และระบุเลขประจำตัวประชาชน เป็น เลข "0" 13 หลัก  
 4. หลังจากนั้น ระบบตรวจสอบข้อมูล กรอกเลขประจำตัวนักเรียน และระบุเลขประจำตัวประชาชน เป็น เลข "0" 13 หลัก พื่อยืนยันข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน
 5. เมื่อระบบทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าต่างให้นักเรียนทำการบันทึกข้อมูล
 6. คลิกที่ปุ่ม "ดำเนินการต่อไป" เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเลือกชุมนุม ต่อไป
 7. หากเคยปรับปรุงข้อมูลแล้ว สามารถกดปุ่ม "ดำเนินการต่อไป" เพื่อเลือกชุมนุมได้เลย
 8. นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมทางอินเทอร์เน็ตได้เพียง ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น เมื่อยืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนได้ ดังนั้น ขอให้นักเรียนพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจจริงๆ ก่อนทำการลงทะเบียน
 9. ถ้ามีนักเรียนมีปัญหาด้านการลงทะเบียนออนไลน์ ติดต่่อ ครูศรัญญาภรณ์ งานกิจกรรมชุมนุม ห้อง 223 (089-1553180)
 10. หมายเหตุ นักเรียนทุกคนต้องมีชุมนุมอยู่ มิฉะนั้น จะไม่ผ่านกิจกรรมชุมนุมและไม่จบการศึกษา
การเปลี่ยนชุมนุม 2/2563

ประกาศ

การขอเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุม ปี 2/2563

คุณสมบัติที่สามารถเปลี่ยนชุมนุมได้ 

1. นักเรียนต้องลงทะเบียนเลือกชุมนุมออนไลน์ในช่วง 10-11 ธ.ค. และมีชุมนุมอยู่แล้ว

2. ชุมนุมที่นักเรียนต้องการเปลี่ยนไปนั้น ยังสามารถรับเพิ่มได้ ไม่ครบจำนวนที่ประกาศแจ้งไว้

เช่น เกมกระดานประกาศรับ 40 คน มีนักเรียน 40 คน แปลว่า ชุมนุมนี้ไม่รับเพิ่มอีก 

* ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ในช่วง 10-11 ธ.ค.  เปลี่ยนชุมนุม * ติดต่อพบครูศรัญญาภรณ์ที่ห้องกิจกรรมชุมนุม 223 *

################################################################################

ขั้นตอนการเปลี่ยนชุมนุม

1. นักเรียนที่ต้องการเปลี่ยนชุมนุม แจ้งความประสงค์ที่ครูที่ปรึกษาชุมนุมเดิมและชุมนุมใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนได้หรือไม่อยู่ที่ดุลยพินิจของครูที่ปรึกษาชุมนุมนั้น

2. รับแบบขอเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุม ที่ห้องกิจกรรมชุมนุม 223 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธ.ค.เป็นต้นไป

3. นำแบบขอเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุม ให้ครูที่ปรึกษาชุมนุมเดิมและชุมนุมใหม่เซ็นชื่อรับทราบ 

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 นักเรียนเก็บไว้  / ส่วนที่ 2  ครูที่ปรึกษาชุมนุมใหม่เก็บไว้  /ส่วนที่ 3 ส่งครูศรัญญาภรณ์ งานกิจกรรมชุมนุม 

4. นำส่วนที่ 3 ส่งห้องกิจกรรมชุมนุม 223 ที่ครูศรัญญาภรณ์ *

5. การเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมอนุญาตให้เปลี่ยน ได้ตั้งแต่ 21 - 23 ธ.ค. 2563 นอกจากช่วงเวลานี้ จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชุมนุม